เราช่วยให้โลกเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ปี 1983

ตี๋เหล็ก/ทีเหล็ก/H-bar